Hizmet Sözleşmesi


İşbu Sözleşme, MENTOROZELDERS.COM Kullanıcıları için MENTOROZELDERS.COM hizmetlerinden yararlanma şartlarını açıklamaktadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı MENTOROZELDERS.COM kapsamındaki hizmetlerin(“Hizmet”) kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLAR
  İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan;
  MENTOROZELDERS.COM: Nec Bilişim Teknolojileri A.Ş.’yi
  KULLANICI:İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle MENTOROZELDERS.COM’ye üye olan gerçek kişiyi,
  HİZMETLER: MENTOROZELDERS.COM bünyesinde sunulacak olan hizmetleri,
  KİŞİSEL VERİ: MENTOROZELDERS.COM’e üye olmak amacıyla, Kullanıcı’dan alınan telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi,
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  MOBİL UYGULAMA/UYGULAMA/MENTOROZELDERS.COM UYGULAMASI: Kullanıcıların, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), ve MENTOROZELDERS.COM hizmetleri ile bunlara ilişkin içeriklere ve diğer bildirimlere ulaşabilecekleri MENTOROZELDERS.COM’nin mobil platformunu,
  WEB SİTESİ/MENTOROZELDERS.COM WEB SİTESİ: MENTOROZELDERS.COM hizmetleri ile bunlara ilişkin içeriklere ve diğer bildirimlere ulaşabilecekleri MENTOROZELDERS.COM’nin web sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, Kullanıcı’nın izin vermesi halinde konum verisi; Kullanıcı’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistem gereği olarak MENTOROZELDERS.COM’ye aktarılmakta ve MENTOROZELDERS.COM tarafından işlenmektedir. Kullanıcı’nın, MENTOROZELDERS.COM üzerinden sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin Tedarikçilerine aktarılması ve işlenmesi zorunludur. 

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcıların, MENTOROZELDERS.COM’nin hizmet ve özelliklerinden yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına MENTOROZELDERS.COM uygulamasını yükleyerek veya MENTOROZELDERS.COM web sitesini kullanarak kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nı kabul etmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak MENTOROZELDERS.COM uygulamasının ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması gerekir. Kullanıcı’nın cihazından MENTOROZELDERS.COM uygulamasını kaldırması halinde veya cihazını değiştirdiği durumlarda ve kullanıcı tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.

Kullanıcı, Hizmetlerden yararlanmak üzere kullanıcı hesabı oluşturmakla mükelleftir. Kullanıcı, şifre ve hesap güvenliğinden yalnız ve daima tek başına kendisi sorumludur. 

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM bünyesindeki içeriklerden yalnızca eğitim almak amaçlı olarak görüntüleme şeklinde yararlanacağını, herhangi bir ticari kullanım, yeniden satma, yasa dışı indirme, kopyalama veya devir ilişkisinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. işbu lisans hakkı ve lisansın kullanımının sınırlandırılması ile engellenmesi hakları, yalnız ve münferiden MENTOROZELDERS.COM’ye aittir. 

Kullanıcı, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim, data ve haberleşme giderlerinden sorumludur. MENTOROZELDERS.COM tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.

KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’ye üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden MENTOROZELDERS.COM’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

Kullanıcılar, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse MENTOROZELDERS.COM üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.

Üyelik sonrasında, Kullanıcı tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine sebebiyet verebilecektir. İşbu durumda, Kullanıcı’nın hiçbir zararından MENTOROZELDERS.COM sorumlu tutulamaz. 

MENTOROZELDERS.COM’nin şartları işletici Firma tarafından değiştirebilir ve durdurabilir.

MENTOROZELDERS.COM’ye üyelik Kullanıcı’ya mahsustur, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

Kullanıcı, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site’nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve MENTOROZELDERS.COMM’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’ye üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın vefat etmesi veya fiilen MENTOROZELDERS.COM’yi kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya MENTOROZELDERS.COM’nin kanunen feshedilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcıları’nın kişisel verilerini, işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne istinaden işlemektedir. Bu sözleşme ilişkisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve bu verileriniz üzerindeki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “KVKK Aydınlatma Metni” ile “Çerez Politikası”’nı inceleyebilir ve destek@Mentorozelders.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’nin Hizmetler’inden faydalanırken ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, MENTOROZELDERS.COM’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, MENTOROZELDERS.COM dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, MENTOROZELDERS.COM’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM tarafından hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi ve eğitimle ilgili bilgilerinin, hizmetleri sağlayan Eğitimciler ile paylaşacağını kabul eder. MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcılar ve Eğitimciler arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.

MENTOROZELDERS.COM, Hizmetlerinin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan söz konusu bilgilerle, Kullanıcı’nın bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’den yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, MENTOROZELDERS.COM ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve Eğitimci ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, MENTOROZELDERS.COM’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, MENTOROZELDERS.COM’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MENTOROZELDERS.COM, Eğitimciler’in sağladığı içerikten sorumlu değildir.

MENTOROZELDERS.COM, işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının MENTOROZELDERS.COM sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, MENTOROZELDERS.COM’de saklanan veriler ile Kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Kullanıcı, Site üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan eğitmen ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, MENTOROZELDERS.COM’nin sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan MENTOROZELDERS.COM’nin sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site üzerinden satın alacağı eğitim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini web sitesinde yer alan iade adımlarını takip ederek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise eğitim programı ücreti Kullanıcı’ya iade edilecektir.

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Kullanıcı’nın satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Kullanıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

 


 

 1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 

İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları, KULLANICI’nın üyeliklerini başlatmalarından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.